Algemene voorwaarden

1. Verkoper
Alperij is gevestigd te Grobbendonk (Astridplein 40) en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0725.766.569. Het BTW nummer is BE0725766569.

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Prijzen
Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. Bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site.
De verzendkosten worden toegevoegd bij de afrekening van de bestelling en zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en het land waarnaar de bestelling wordt verzonden.
Het bedrag van de verzendkosten is afhankelijk van het gewicht van de bestelling. Verzendkosten vervallen bij een bestelling boven de 150€.
Prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.
Alperij kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk of zetfouten.

4. Bestelling
Na het plaatsen van je bestelling, krijg je een automatisch gegenereerde e-mail met de bevestiging van je bestelling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan wordt dit in back-order geplaatst en wordt dit toegestuurd van zodra dit weer voorradig is.

5. Betaling
Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren via de betaalpagina op de webshop.
Goederen worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij Alperij.
Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de rekeningdatum te worden ingediend.
Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

6. Levering
Na ontvangst van de betaling, wordt het pakje zo snel mogelijk verstuurd.
De leveringstermijn wordt geschat op drie werkdagen, maar dit is niet bindend.
Alperij is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bv. Kerstmis) bij de transporteurs. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de aankoop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper.
Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en geeft aanleiding tot extra kosten ten laste van de koper.

7. Herroepingsrecht – retourneren
Je hebt het recht af te zien van de verkoopsovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na de levering van de producten.
Gelet op de aard van de meeste producten die wij aanbieden (dranken en voedingswaren), beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht. Dit geldt enkel voor de niet-consumeerbare producten.
Wil je van dit recht gebruik maken voor een aangekocht en niet consumeerbaar product, dan moet je de goederen in originele staat en verpakking, op eigen risico en kosten terugsturen naar Alperij, Eva Van den Bosch, Astridplein 36a, 2280 Grobbendonk
Een retour aanvragen kan via de webshop. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de artikelen in ons bezit hebben.

Uitzondering op het herroepingsrecht:
De consument kan op grond van artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
* de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
*de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
*de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
*de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

8. Klachten
Klachten in verband met foutieve levering worden in aanmerking genomen als ze binnen de acht dagen na levering worden gemeld.
Klachten in verband met verborgen gebreken moeten binnen de acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren, gemeld worden.
Elke klacht moet schriftelijk gemeld worden, per mail aan [email protected] of per aangetekend schrijven.

9. Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. Risico van verzending
Alperij is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending via de transporteurs. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

11. Persoonsgegevens
Door het plaatsen van een bestelling, ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens voor het beheer van de bestelling, leveringen, facturen, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien je hiertoe uitdrukkelijk akkoord ging.
De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Je hebt steeds het recht op inzage en verbetering. Je hebt ten allen tijde het recht om je te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie kan je je wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

12. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgische recht.

13. Het gebruik van beelden uit de webshop
Delen van foto’s uit de webshop is enkel toegestaan, mits naamsvermelding (Alperij) én toevoegen van een duidelijke link naar www.alperij.be

14. Klachtenproceduren:
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn, en hechten heel veel waarde aan het vertrouwen dat u in onze zaak stelt. Zou u echter toch een klacht hebben over één van onze producten of over onze dienstverlening, laat het ons dan zeker weten via: [email protected] We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Alperij, Eva Van den Bosch behoudt zich het recht voor, ten allen tijde en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.